โรงเรียนจินดามณีได้จัดกิจกรรมแชร์บอลวันแม่ขึ้นเพื่อใ

โรงเรียนจินดามณีได้จัดกิจกรรมแชร์บอลวันแม่ขึ้นเพื่อใ

ห้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมกับทางโรงเรียนสร้างสัมพันธ์ไมตรีระหว่างผู้ปกครองและทางโรงเรียนขอบคุณผู้ปกครองที่ให้การสนับสนุนกับทางโรงเรียนมาโดยตลอด