โรงเรียนจินดามณีได้จัดกิจกรรมไหว้ครูขึ้นเพื่อแสดงควา

โรงเรียนจินดามณีได้จัดกิจกรรมไหว้ครูขึ้นเพื่อแสดงควา

โรงเรียนจินดามณีได้จัดกิจกรรมไหว้ครูขึ้นเพื่อแสดงควา มเคารพ และกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณครูผู้มีพระคุณ เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ พิธีไหว้ครู ซึ่งเด็กๆก็ได้เตรียมดอกไม้มาให้ครูที่รักของเด็กๆ