โรงเรียนจินดามณีได้จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้นเพื่อให้เด็กๆร่ว

โรงเรียนจินดามณีได้จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้นเพื่อให้เด็กๆร่ว

โรงเรียนจินดามณีได้จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้นเพื่อให้เด็กๆร่ว มแสดงความรัก กตัญญูกตเวทีกับคุณแม่และเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวั นคล้ายวันประสูติครบ 86 พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถ