โรงเรียนจินดามณีได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบ

โรงเรียนจินดามณีได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบ

าล 2 สถานที่ สุนทรีย์แลนด์ แดนตุ๊กตา เด็กๆได้สนุกกับเมืองตุ๊กตาจำลอง ที่ได้จำลองขึ้นเป็นเทศกาลและสถานที่ต่างๆทั่วโลก ความน่ารักของเมืองตุ๊กตา ทำให้เด็กๆสนใจและชื่นชอบตุ๊กตาอย่างมาก ทั้งนี้เด็กๆยังได้เรียนรู้การประดิษฐิ์ตุ๊กตาขั้นตอนการทำตุ๊ กตา เด็กๆได้ลงมือทำตุ๊กตาด้วยตนเองอีกด้วย