โรงเรียนจินดามณีได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบ

โรงเรียนจินดามณีได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบ

าล 1 สถานที่ ท้องฟ้าจำลอง เด็กๆได้สนุกกับการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมมากมายร่วมถึงเรียนรู้ผ่านการเล่นของห้องนิ ทรรศการเมืองเด็ก