เมืองอาหารปลอดภัย

เมืองอาหารปลอดภัย

สำนักงานเขตจอมทอง เข้าตรวจโรงอาหารของโรงเรียนตามโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย (การสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน) ผลการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ในทุกข้อพิจารณา ได้รับคำชมเชยว่าโรงเรียนมีการพัฒนาไปในทางที่ดีมากและได้รับเชิญเพื่อไปนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่สำนักงานเขตจอมทอง