หลักสูตรเพิ่มเติม

__chindamanee_clubss

โครงการหลังเลิกเรียน

วัตถุประสงค์ของโครงการหลังเลิกเรียน คือ การพัฒนาทักษะภาษาของนักเรียน ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และเพื่อให้มีกิจกรรมพัฒนาจิตใจและร่างกายผ่านกีฬาหรือการสันทนาการ โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนนักเรียนให้มุ่งมั่นในการทำการบ้านที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


  • โปรแกรมแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
    – ด้านการศึกษาและด้านนันทนาการ
  • หลักสูตรเหล่านี้อาจเกิดขึ้นภายในโรงเรียนหรือในชุมชนท้องถิ่นอื่นๆ
  • โครงการหลังเลิกเรียนนี้เริ่มตั้งแต่ 15:15 น. เป็นต้นไป จนถึง 16:10 น. ตามตารางเวลาต่อไปนี้: – วันจันทร์และวันพฤหัสบดี หรือ วันอังคารและวันศุกร์
  • รถรับส่งของโรงเรียนให้บริการหลังจาก 16:00 น. ในวันทำการปกติ

การสอนการบ้าน


นักเรียนจะได้รับการสอนพิเศษสำหรับการบ้านที่นักเรียนได้รับมอบหมาย การสอนพิเศษการบ้านมีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 15.15 – 16.10 น. สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนครูสามารถสอนได้ทุกเย็นตามเวลาที่โรงเรียนกำหนด

การพัฒนาภาษาอังกฤษ


นักเรียนต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อให้ประสบความสำเร็จในชั้นเรียน  ในการเรียนของนักเรียนส่วนใหญ่จะเน้นเรียนเป็นภาษาอังกฤษในกลุ่มวิชาหลัก ๆ

การพัฒนาคณิตศาสตร์ / วิทยาศาสตร์


การจัดการเรียนการสอนเน้นการใชอุปกรณ์ เครื่องมือร่วมกันกับการเรียน ในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์และวิชาวิทยาศาสตร์แก่ผู้เรียน

วงดนตรีของโรงเรียน


เป็นการเปิดโอกาสสำหรับนักเรียนในการพัฒนาทักษะด้านดนตรีตามความชื่นชอบของตนเอง กระตุ้นให้เกิดทักษะและความมีระเบียบวินัยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จและเป็นประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้เรียน

กีฬา


นักเรียนที่มีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาของโรงเรียนจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น

ภาษา


การเรียนรู้ภาษาช่วยให้นักเรียนได้เพื่อน ได้ประสบความสำเร็จทั้งในธุรกิจ อาชีพ และโลกทางวิชาการ มีความรู้เกี่ยวกับนานาประเทศและวัฒนธรรมอื่น ๆ ทั้งยังสามารถสื่อสารกับผู้คนได้ทุกระดับ