วันไหว้ครู

วันไหว้ครู

กิจกรรมวันไหว้ครู นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังนี้เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย เป็นการแสดงความกตัญญูต่อครู ผู้ทำหน้าที่ สั่งสอน และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้แก่เด็กนักเรียน พร้อมกับรำลึกถึงความสำคัญของครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดี เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชนอันมาก