ประกาศโรงเรียนจินดามณี เรื่อง เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนจินดามณี เรื่อง เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้เปิดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบในวันที่ 14 มิถุนายนพ.ศ. 2564 นั้นโดยให้แต่ละโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 5 รูปแบบโรงเรียนจินดามณีจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online คือเรียนผ่านอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายนพ.ศ. 2564 ไปจนถึง 25 มิถุนายนพ.ศ. 2564 และคาดว่าจะจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site คือจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้ในวันที่ 28 มิถุนายนพ.ศ. 2564 หรือจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครองอีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดในกรุงเทพมหานครยังคงมีต่อเนื่องไม่ลดลง 

ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพ และพร้อมสำหรับการเปิดเรียน 

              According to Announcement of the Ministry of Education for semester 1 of academic year 2021 will opening on 14 June 2021 and adjust their teaching based on one or more of five approaches to suit the situation in their respective area. Chindamanee school has chosen Online approaches (teaching is provided online via the internet) from 14 June 2021 to 25 June 2021 and we expect to open On-site (schools offer teaching at their facilities as usual) on 28 June 2021 or until further notice for the safety of students and parents. 

May everyone stay healthy and ready for school opening.

ประกาศมาณวันที่ 10 มิถุนายน 2564 / Announced on 10 June 2021