ค่าแรกเข้า

การเข้าศึกษามีขั้นตอนแบบง่ายๆไม่ยุ่งยาก ไม่จำเป็นต้องนัดหมายสามารถพบกับบุคลากรที่เป็นมิตรที่โรงเรียน นอกจากนี้สามารถโทรติดต่อและมั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนสามารถให้ข้อมูลของโรงเรียนได้และถ้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนจะเห็นสภาพจริงของโรงเรียนที่มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ในระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาจัดทดสอบเพื่อวัดความรู้พื้นฐานด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษของนักเรียน
สำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนในระดับอนุบาลจะทดสอบด้านพัฒนาการของเด็กเท่านั้น

ขั้นตอนการรับสมัคร
เปิดรับสมัครนักเรียนตลอดปีการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลช่วยให้เด็ก ๆ มีโอกาสในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจทางด้านอารมณ์, สังคมและความรู้สึกทางร่างกายในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้เด็ก ๆ พัฒนาไปสู่ผู้เรียนที่มีไหวพริบและนักคิดสร้างสรรค์ที่อิสระและมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถปรับตัวให้เข้ากับความท้าทายและความรับผิดชอบของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปได้

นักเรียนมัธยมศึกษาเรียนรู้คุณค่าของ “การทำงานเป็นทีม” และการคิดเชิงวิพากษ์

นักเรียนที่มีพรสวรรค์และมีความสามารถ หมายถึงนักเรียนที่มีสมรรถนะหรือแสดงศักยภาพในระดับสูงอย่างยอดเยี่ยม

Chindamanee_Admission

เอกสารการรับสมัคร

  • แบบฟอร์มใบสมัคร
  • รูปถ่ายของนักเรียน 2 รูป (1 นิ้ว)
  • สำเนาสูติบัตรของนักเรียน, สำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทาง
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (บิดามารดา)
  • ประวัติการศึกษาของโรงเรียนเดิม

ทุนการศึกษา

มุ่งมั่นที่จะให้โอกาสการศึกษาที่ดีแก่นักเรียน โดยการดูแลเอาใจใส่และฝึกฝนความสามารถของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นนี้โรงเรียนได้จัดทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนหลายทุนในแต่ละปี ได้แก่ ทุนด้านกีฬา ทุนด้านวิชาการ และทุนด้านศิลปะการแสดง  สำหรับนักเรียนที่เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ทุนการศึกษาทั้งหมดจะได้รับจากผลรายงานการทดสอบของโรงเรียนและการสัมภาษณ์ก่อน

การเปรียบเทียบระดับชั้นการศึกษา

อายุของนักเรียน สหรัฐอเมริกาเทียบเท่า ประเทศไทยเทียบเท่า สหราชอาณาจักรเทียบเท่า
2 – 5  ปี เตรียมอนุบาล – อนุบาล เตรียมอนุบาล – อนุบาล Nursery School
6 – 11 ปี ประถมศึกษา ประถมศึกษา ปีที่ 1 – 6
12 – 17 ปี มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา ปีที่ 7 – 13

ค่าธรรมเนียมการศึกษา : กรุณาติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูล

[contact-form-7 404 "Not Found"]