School Groups

News & Events

Volunteers For DAD

15-11-2016

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนมาร์มาร่า จินดามณี ได้บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ท้องสนามหลวง ซึ่งในกิจกรรมนี้ นักเรียนโดยส่วนใหญ่ เข้าร่วมโครงการเก็บและแยกขยะ โดยกิจกรรมนี้มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงการช่วยเหลือคนอื่น และรู้สึกถึงการรับผิดชอบต่อสังคม ยิ่งไปกว่านั้น ยังเป็นการ ทำดีเพื่อพ่อ อีกด้วย